Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Cel niniejszego Regulaminu:

 1. Określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego oraz odbiorców usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Ustanowienie warunków przyłączania się do sieci, zgodnie z art. 15 ust 4 ustawy.
 3. Udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci.
 4. Udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców usług.

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

§2

Obowiązki Przedsiębiorstwa

 1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania sścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić zgodną z Polską Normą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 2. Spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt l.2.

§3

 1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa w szczególności do:
  1. użytkowania instalacji wodiągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodigowej na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji odbiorcy, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,,
  2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,,
  3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
  4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych w przepisach ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
  5. poinformowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,,
  6. wykorzystanie wody z sieci wodoiągowej i przyłącza kanalizacyjnego w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 

Rozdział III

Warunki zawierania umów

§4

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz.2001).

§5

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a Odbiorcąusług.

§6

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązanedo zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodęlub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomośćzostała przyłączona do sieci i która wystąpiłąz pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§7

 1. Umowa o której mowa w § 6 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
  1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia
  2. sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń
  3. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  4. praw i obowiązków stron umowy
  5. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości do pomieszczeń odbiorcy
  6. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy o zaopatrzeniu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz.2001).
  7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. l pkt 5 stanowią delegację i upoważnienie podpisane przez (dyrektora, właściciela, kierownika) przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości Odbiorcy a w szczególności obejmujące: odczyt i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonania prac konserwacyjno remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§8

Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, bądź nieruchomości jeżeli z nich korzysta jak właściciel.

§9

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielo- lokalowymi umowa, o której mowa w § 5, zawierana jest z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10

 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo – lokalowego przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami o których mowa w § 8 jeżeli :
  1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym,
  2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiębiorstwem odnośnie ich typu,
  3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
  4. wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ustalili sposób rozliczania różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
  5. możliwejest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody do pozostałych lokali.

§ 11

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami wymienionymi w § 8 równieżw przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10 po otrzymaniu akceptacji ze strony Urzędu Gminy.

§ 12

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano montażowych wykonywanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§13

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

§14

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§15

 1. Taryfowe ceny i stawki opłat określane, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwałą Rady Gminy są obowiązujące przy zawieraniu umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i nie podlegają negocjacji.
 2. W przypadku nie zatwierdzenia przez Radę Gminy zmian taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Gmina zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorstwem w terminie 3 miesięcy.

§16

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§17

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 18

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego , a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku ( Dz. U. Nr 8 poz. 70 )

§ 19

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, lub w przypadku braku takich urządzeń na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej, lub w uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach jako procent ilości wody pobranej.

§ 20

W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 21

Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych liczonej według norm zużycia lub wskazań pomiaru.

§ 22

Jeżeli dostawca wody i odbiorca ścieków nie może dokonać odczytu urządzenia pomiarowego przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenia dostarczonych usług dokonuje się tak jak w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego ( wodomierza głównego).

§ 23

Odbiorca usług uiszcza należność za dostarczone usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie rachunków wystawianych przez ich dostawcę w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach wskazanych w załączniku do Regulaminu. Dostawca ma prawo wystawić rachunki zaliczkowe, które będą rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza.

§ 24

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 26 poz. 257):

•Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku lub u inkasenta.

• Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

• W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

• W przypadku niezapłacenia przez odbiorcę usług w terminie należności za dostarczone usługi ich dostawca może naliczać i pobierać odsetki ustawowe.

 

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§ 25

Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – budowy realizowanej i finansowanej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy w szczególności:

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić, w oparciu o wskazane źródła finansowania, realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Radę Gminy w granicach zezwolenia w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak jak uzgodniono to w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
 2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt odbiorca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
 3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego zapewnia przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 26

 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy mogą wybudować na własny koszt w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
 2. Urządzenia o których mowa w ust. l podlegają przekazaniu w zarząd eksploatacyjny przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na zasadach określonych jak w art. 31 ustawy.

§ 27

 1. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci jeżeli spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie , oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 2. W przypadku braku takich możliwości w chwili zgłoszenia wniosku, przedsiębiorstwo zobowiązane jest w porozumieniu z Wójtem Gminy przedstawić prawdopodobny termin przyłączenia wnioskodawcy do sieci.
 3. Przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 28

 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
 2. Osoba o której mowa w ust. l składa do Urzędu Gminy wniosek o określenie warunków przyłączenia.
  Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do Regulaminu.

§ 29

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinien w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy
 2. określić:
  • rodzaj i parametry instalacji odbiorczych
  • charakterystykę zużycia wody
  • rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków
  • przeznaczenia wody
 3. informacje określającą charakterystykę techniczną obiektu do którego będzie dostarczana woda a w szczególności:
  • powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne , użytkowe …) w budynkach zasilanych w wodę
  • wyposażenia lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki
  • ewentualne konieczne zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • proponowany termin rozpoczęcia poboru wody
 4. Do wniosku należy załączyć dodatkowo:
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek
  • Mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 30

 1. Dział Inwestycji Urzędu Gminy w porozumieniu z przedsiębiorstwem określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku .
 2. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania.
 3. Warunki przyłaczenia powinny określać w szczególności:
  • Miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy
  • Przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki
  • Wymagania dotyczące :
   1. miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
   2. miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego.
   3. jakości odprowadzanych ścieków.
  • Termin ważności warunków przyłączenia.

§ 31

 1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
  • strony zawierające umowę
  • zakres prac projektowych i budowlano montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony
  • sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
  • terminy zakończenia budowy przyłącza, niezbędnych prób i odbiorów,
  • przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

§ 32

 1. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i montażowo-budowlanych.
 2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzone przez strony w protokółach, których wzory określa przedsiębiorstwo. Wzory te stanowią załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu.

§ 33

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

 

Rozdział VI

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 34

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach , gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
  • z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
  • dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do usunięcia wykrytej lub zgłoszonej awarii niezwłocznie, ale nie później niż przed upływem 6 godzin. W przeciwnym razie, w przypadku dalszej przerwy w dostawie wody, przedsiębiorstwo ma obowiązek zabezpieczyć dostawę wody beczkowozami, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
 4. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 3 przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 35

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej , obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

 • udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
  1. niezwłocznie — na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
  2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń , o których mowa w pkt. a,
  3. 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 36

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 37

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. l, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail………………………. i rozpatrywane są przez przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  • Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci, będący załącznikiem Nr 1
  • Wzór protokołu z przeprowadzonych prób, będący załącznikiem Nr 2
  • Wzór protokołu odbioru, będący załącznikiem Nr 3
 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania śceków – CEDRY