Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie gminy Suchy Dąb

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa prawa i obowiązki Gminy Suchy Dąb oraz odbiorców usług na terenie gminy Suchy Dąb.

§2. Użyte w uchwale skróty oznaczają:

 • „ustawa” –  ustawę  z  dnia  7  czerwca  2001     o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę           i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1437.);
 • „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
 • „Odbiorca” – odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;
 • „umowa” – umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 • „wnioskodawca” – ubiegający się o dostawę wody lub odbiór ścieków.

 

Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§3. 1. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

 • dostarcza Odbiorcy wodę:
  1. pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,07 MPa,
  2. o normatywnej  jakości  odpowiadającej  wodzie   przeznaczonej   do  spożycia   przez  ludzi,   z zawartością żelaza w ilości nieprzekraczającej 200µg/l oraz z zawartością manganu w ilości nieprzekraczającej 50µg/l.
  3. w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³/dobę.
 • odbiera ścieki w sposób ciągły,  o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy,      w ilości nie mniejszej niż 0,05 m³/dobę.
 1. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.

§4. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.

 1. Przedsiębiorstwo informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem strony internetowej Przedsiębiorstwa.

§5. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.

 1. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego (własność, prawa obligacyjne).
 2. Jeżeli w   trakcie  eksploatacji  przyłącza  wodociągowego  lub  kanalizacyjnego,  będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie z winy Odbiorcy, zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usunięcia przyczyn zagrożenia. Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.
 3. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, włącznie z odcięciem dostawy wody lub odbioru ścieków.

 

Rozdział 3 Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 §6. 1. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o zawarcie umowy.

 1. Wzór, o którym mowa w ust. 1, określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy przedmiotowo istotne, w szczególności określenie ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków oraz parametrów odprowadzanych ścieków.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu:

1) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

 1. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości.
 2. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie

§7. 1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien zgłaszać w Przedsiębiorstwie w ciągu 7 dni.

 1. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie nowej taryfy lub grupy
 2. Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę

 

Rozdział 4 Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 §8. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.

2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.

§9. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

 1. wskazań wodomierza głównego;
 2. wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;
 3. przeciętnych norm zużycia
 4. Przedsiębiorstwo dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru
 5. Jeśli Przedsiębiorstwo dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i

§10. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.

         2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo.

         3. Przedsiębiorstwo może dopuścić, z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy i nie częściej niż raz do roku, podanie odczytu przez Odbiorcę.

§11. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę.

§12. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym wody przez Przedsiębiorstwo z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody     w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego.

§13. 1. Przedsiębiorstwo może zainstalować na własny koszt, za zgodą Odbiorcy, wodomierz przedpłatowy w sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wstrzymania świadczenia usług w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 1. Wodomierz przedpłatowy jest stosowany do czasu uregulowania przez Odbiorcę należności powstałych przed jego zainstalowaniem.

§14. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

 1. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.

§15. 1. Odbiorca powinien:

 • pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie;
 • odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości.
 1. Zakazuje się bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa:
 • odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych;
 • pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe;
 • podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości.

 

Rozdział 5 Warunki przyłączania do sieci

 

§16. Osoba    ubiegająca    się    o    przyłączenie    jej    nieruchomości    do    sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;
 2. adres do korespondencji;
 3. odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
 6. określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;
 7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonych;
 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§17. 1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:

 • miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;
 • parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • dane szczegółowe  dotyczące:  średnicy  i  miejsca  lokalizacji  wodomierza  głównego  wraz    z zaworami,  wodomierzy  przy  punktach  czerpalnych  i  wodomierzy  dodatkowych,  parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji projektowej;
 • termin ich ważności, nie krótszy niż dwa

 

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku i załączników.

§18. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.

         2. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:

 1. część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza;
 2. część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na mapie do celów projektowych, profile przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;
 3. kserokopię uprawnień projektowych;
 4. oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.

§19. 1.  W  razie  braku  możliwości  przyłączenia  nieruchomości  do  sieci,   Przedsiębiorstwo   w terminie 30 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.

        2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo na wniosek osoby ubiegającej się       o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

 

Rozdział 6 Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§20. 1. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa będzie uzależniony od technicznych możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stanu technicznego, przepustowości, zdolności produkcyjnej i lokalizacji nieruchomości.

         2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w Przedsiębiorstwie lub Urzędzie Gminy, które udostępniają do wglądu mapy istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§21. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

 • warunki przyłączenia;
 • średnice rur i materiał, z jakiego mają być wykonane; dla przyłączy wodociągowych nie mniej niż fi 40mm PE; dla przyłączy kanalizacyjnych nie mniej niż fi 160mm PCV;
 • minimalne średnice studni wodomierzowych, nie mniej niż fi 600mm PE;
 • minimalne średnice studni przyłączeniowych kanalizacyjnych w przypadku konieczności ich posadowienia, nie mniej niż fi 400mm;
 • informację o ewentualnej możliwości przyłączenia się do istniejącej studni
 1. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie  o  szerokości  2 m  oraz  na  sieciach  kanalizacyjnych  w  pasie o szerokości 2 m, chyba że Przedsiębiorstwo wyda pisemną zgodę na odstępstwo.
 2. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie lub studnię wodomierzową, w której znajduje się zestaw wodomierza głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
 3. Odbiorca udostępnia nieodpłatnie powierzchnię elewacji budynku lub ogrodzenia w celu umieszczenia tabliczek z oznaczeniem armatury wodociągowej.

 

Rozdział 7 Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

 

§22. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:

 • ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
 • funkcjonowania zestawu  wodomierzowego  na  przyłączu  wodociągowym  w  budynku  lub  w studni wodomierzowej;
 • wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
 • wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu
 • Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego
 • Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza, zaplombowaniu wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zawarciu

 

Rozdział 8 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§23. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:

 • planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
 • stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
 • przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

– w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 6 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego
 2. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 9 Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§24. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:

 • wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług,
 • wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę dokumentów,
 • informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

§25. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:

 • ilości i jakości świadczonych usług;
 • wysokości opłat za usługi;
 • funkcjonowania przyrządów    pomiarowych    (opomiarowania)        stanowiących        własność Przedsiębiorstwa.
 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w każdy możliwy sposób np. pisemnie, osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną.
 2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
 • opis przedmiotu reklamacji;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • numer i datę umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej, niż jedną umowę;
 • podpis
 1. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30
 2. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie
 3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.
 4. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.
 5. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego
 6. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

§26. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje, w    szczególności    sprawach    zakłóceń    w    dostawie    wody    i       odprowadzaniu  ścieków, w terminach:

 • zapytania otrzymane telefonicznie – bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,
 • wystąpienia na piśmie (w tym zapytanie otrzymane faksem lub drogą elektroniczną) –

w  terminie  30  dni  w  formie  pisemnej,  chyba  że  Odbiorca  dopuścił  udzielenie  informacji   w innej formie.

§27. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu

siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.

§28. 1.  Kontrolę  i  czynności  dokonywane  na  podstawie  art.  7  ustawy  przeprowadza  się     w zakładach w dniach i godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy.

          2. Czynności określone w ust. 1, w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział 10 Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

 §29. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.

 1. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa zobowiązane są do:
 • powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 15:00 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;
 • przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
 1. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wskazane w ust. 2, dokonywane są na podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy Przedsiębiorstwa.

 

Regulamin Świadczonych Usług Suchy Dąb