§1

Przedmiot regulacji

 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego na terenie Gminy Suchy Dąb, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także Odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 123 poz. 858 z późn. zm.);
 2. Gmina – Gmina Suchy Dąb;
 3. Właściciel infrastruktury – Gmina Suchy Dąb;
 4. PWK – Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy;
 5. Odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy;
 6. Strony – Odbiorcę usług i PWK;
 7. Umowa – umowa zawarta między Stronami o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 8. Wnioskodawca – podmiot występujący do PWK z wnioskiem o zawarcie Umowy, wydanie warunków przyłączenia, lub uzgodnienie dokumentacji;
 9. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
 10. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 11. Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
 12. Wodomierz główny–przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
 13. Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
 14. Zawór główny – zawór stanowiący część przyłącza wodociągowego zainstalowany przed wodomierzem głównym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody;
 15. Granica odpowiedzialności – miejsce określające podział odpowiedzialności Stron pomiędzy siecią, a przyłączem wodociągowym lub przyłączem kanalizacyjnym określające granicę eksploatacji PWK;
 16. Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
 17. Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
 18. Warunki techniczne przyłączenia–szczegółowe wymagania, których spełnienie umożliwia przyłączenie nieruchomości do Sieci;
 19. Okres rozliczeniowy – określony w Umowie okres, za jaki rozlicza się między Stronami usługi dostawy wody lub odprowadzania ścieków;
 20. Taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
 21. Cena za dostarczoną wodę lub za odprowadzone ścieki – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca Usług jest obowiązany zapłacić za 1m3 dostarczonej wody lub 1m3 odprowadzonych ścieków. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
 22. Stawka opłaty – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Odbiorca Usług jest obowiązany zapłacić za dostarczoną usługę. Do opłaty dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
 23. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:
  1. wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
  2. wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

§3
Minimalny poziom usług świadczonych przez PWK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 1. PWK jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i zapewnienia ich zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, podanym w warunkach przyłączenia do nich w sposób ciągły i niezawodny.
  2. Prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń kanalizacyjnych i zapewnienia ich zdolności do odprowadzania ścieków w należytej jakości w sposób ciągły i niezawodny.
  3. Dostarczania wody z sieci wodociągowej każdemu Odbiorcy usług oraz odbierania odprowadzanych ścieków od każdego Odbiorcy usług na postawie zawartej z nim pisemnej Umowy i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
  4. Prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz podawanie jej wyników raz na kwartał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  5. Prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków a także kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
  6. Nabycia, zainstalowania i demontażu na swój koszt Wodomierza głównego i zapewnienia jego prawidłowego utrzymania, naprawy i wymiany z wyjątkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca usług.
  7. Niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii i jej usunięcia bez zbędnej zwłoki, jak również dokonywania innych niezbędnych napraw posiadanych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz posiadanych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, a także wodomierzy głównych.
  8. Powiadomienia o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Gminę oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
  9. Udostępniania zastępczego punktu poboru wody w razie odcięcia dostawy wody z powodu określonego w art. 8, ust. 1, pkt. 2) Ustawy.
  10. Dokonywania kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych:
   1. z własnej inicjatywy i na swój koszt, z uwzględnieniem terminów określonych we właściwych przepisach dotyczących legalizacji wodomierzy;
   2. wskutek pisemnej reklamacji Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza koszty kontroli ponosi Odbiorca usług.
  11. Przyłączenia do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym Regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
  12. Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci na wniosek zainteresowanych podmiotów.
 2. Wymagania dotyczące należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sposób oceny przydatności tej wody, minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody oraz zakres badania wody określa rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
 3. Jakość dostarczonej wody podlega badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. PWK nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania dostarczonej wody do innych celów niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej.
 5. PWK ponosi odpowiedzialność za należytą jakość dostarczanej wody.

§4

Obowiązki Odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków

 1. Odbiorca usług jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Zapewnienia na własny koszt realizacji budowy przyłączy do sieci, oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.
  2. Wykorzystywania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w Umowie. 
  3. Użytkowania instalacji i przyłącza wodociągowego w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności zapewnienia odpowiedniej sprawności armatury oraz
   wyeliminowania możliwości wystąpienia zanieczyszczenia chemicznego lub skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji, w tym również ciepłej wody, poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych uzgodnionych z PWK.
  4. Natychmiastowego powiadamiania PWK o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
  5. Nie zmieniania bez uzgodnień z PWK uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  6. Zamontowanie na własny koszt wszelkich wodomierzy poza wodomierzem głównym, ich utrzymania i legalizacji.
  7. Udostępnienia PWK informacji z dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji i dostępu do własnych ujęć wody i urządzeń wodociągowych zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez PWK oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji.
  8. Zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego studni wodomierzowej (lub pomieszczenia) będącej własnością Odbiorcy usług, w której zamontowany jest wodomierz główny.
  9. Zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci
   kanalizacyjnej, dotyczy to w szczególności przypadku, gdy instalacja znajduje się poniżej poziomu ulicy, w której
   znajduje się sieć kanalizacyjna. Ryzyko nie zamontowania tych urządzeń obciąża Odbiorcę usług.
  10. W przypadku posiadania własnych ujęć wody – ich opomiarowanie oraz zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwią mieszanie się wody z ujęć własnych z wodą pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy.
 2. Do obowiązków Odbiorcy usług w zakresie dostawy ścieków przemysłowych należy:
  1. Niezwłoczne powiadomienia PWK o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii.
  2. Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.
  3. Zapewnienie dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług.
  4. Wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.
  5. Udostępnianie wyników wewnętrznej kontroli PWK oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków.
  6. Zainstalowanie urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie PWK, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego
   urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

§5
Szczegółowe warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

 1. Korzystanie z usług PWK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej.
 2. PWK jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 3. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
  1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
  2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
  3. praw i obowiązków Stron umowy,
  4. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług;,
  5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności Stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,
  7. ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie przez PWK zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy.
 4. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, po spełnieniu wymagań określonych w warunkach technicznych przyłączenia
 5. Umowa może być zawarta:
  1. z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki,
  2. z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  3. z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, jeżeli jest ona zabudowana budynkiem/budynkami wielolokalowym/wielolokalowymi,
  4. na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są wymagania określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
 6. W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o zawarcie Umowy, PWK dostarcza Wnioskodawcy dwa egzemplarze Umowy. Dostawa wody i/lub odbiór ścieków powinny nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu do PWK podpisanej przez Odbiorcę usług Umowy.
 7. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron lub jednostronnie w drodze jej wypowiedzenia po upływie okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Ponadto wypowiedzenie dokonane przez PWK wymaga uzasadnienia.
 8. Zmiany osoby Odbiorcy usług lub prawa własności nieruchomości albo tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub lokalu, winny zostać niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany – zgłoszone PWK przez dotychczasowego Odbiorcę usług lub osobę, które wyżej opisane prawa nabyła, pod rygorem ponoszenia skutków prawnych braku zawiadomienia PWK

§6
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone zgodnie z Ustawą oraz aktami wykonawczymi do niej i dokonywane są wyłącznie na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfach ogłoszonych zgodnie z jej postanowieniami oraz w oparciu o ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
 2. Ilość wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone w obowiązujących przepisach.
 3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody z sieci oraz z własnych, innych źródeł wody.
 4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na swój koszt przez Odbiorcę usług i w sposób uzgodniony z PWK.
 5. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonych metrów sześciennych wody i odprowadzonych metrów sześciennych ścieków.
 6. Długość okresu rozliczeniowego ustala PWK i określony jest w Umowie przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.
 7. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany Umowy.
 8. Stosowanie przez PWK cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo, tj. zgodnie z Ustawą podanych do publicznej wiadomości taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.
 9. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana taryf, należność za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki obliczona zostanie proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania.
 10. Podstawą zapłaty przez Odbiorcę usług za usługi świadczone przez PWK jest faktura.
 11. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, końca okresu rozliczeniowego
 12. Odbiorca Usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 13. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji w tej sprawie.
 14. Opłaty na podstawie cen i stawek opłat określony w taryfie, za wodę pobraną z beczkowozów podstawionych na czas usunięcia awarii lub prowadzenia prac konserwacyjnych obciążają PWK.

§7
Warunki przyłączenia do sieci

 1. PWK ma obowiązek przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w Regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie wnioskodawcy,
  2. określenie::
   1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
   2. charakterystyki zużycia wody,
   3. rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
   4. przeznaczenia wody,
  3. ogólne informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
   1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
   2. wyposażenie lokali i obiektów w wewnętrzną instalację wodociągową oraz wewnętrzna instalację kanalizacyjną,
  4. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i zrzutu ścieków.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy zlecenie,
  2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 4. Dostęp do usług świadczonych przez PWK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków następuje po:
  1. spełnieniu warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  2. zawarciu pisemnej Umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  3. zawarciu pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków.
 5. Określenie warunków technicznych przyłączenia oraz wydanie uzgodnień następuje na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy, którego wzór określa PWK.
 6. PWK określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku przekroczenia terminu PWK informuje Wnioskodawcę o przyczynach nie wydania warunków przyłączenia i uzgodnienia, jednocześnie wskazując na piśmie nowy termin, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Warunki przyłączenia muszą być wydane Wnioskodawcy na piśmie. PWK ma obowiązek udzielić w zakresie wydanych warunków technicznych informacji i wyjaśnień na żądanie Wnioskodawcy.
 8. Wszelkie zmiany w zakresie warunków przyłączenia wymagają wydania nowych warunków przyłączenia lub zmiany dotychczasowych oraz uzyskania od PWK odpowiedniego uzgodnienia.
 9. Przed zawarciem Umowy PWK dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia ustalonych warunków przyłączenia.
 10. Gmina jest obowiązana zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.
 11. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, (poza przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi) mogą je przekazywać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie.
 12. Umowę, o której mowa w ust. 11, podpisuje się z Gminą.
 13. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 11, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

§8
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 1. PWK ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności
  dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. PWK ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 3. Odmowa przyłączenia do sieci musi być wydana na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

§9
Sposób dokonywania odbioru przez PWK wykonanego przyłącza

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza PWK dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez PWK warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza
 2. Jeżeli warunki techniczne przyłączenia obejmowały również obowiązek wybudowania przez Wnioskodawcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach technicznych przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron..
 4. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy usług, PWK uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.
 5. Wynik sprawdzenia PWK potwierdza w oświadczeniu dostarczanym Wnioskodawcy najpóźniej w dniu technicznego odbioru przyłącza.
 6. Cena pobierana przez PWK za wykonanie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 winna być określona według średnich rzeczywistych kosztów poniesionych przez PWK, a jej wysokość uzależniona od długości odbieranego przyłącza lub instalacji.
 7. Warunkiem uruchomienia przyłącza jest montaż wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zawarcie umowy przyłączeniowej i zapewnienie odbioru ścieków.
 8. W przypadku stwierdzenia wad wykonanych przyłączy lub wewnętrznej instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych PWK jest uprawniony do odmowy podłączenia, a w przypadku wad stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia jest do tego zobowiązany.
 9. Odmowę, o której mowa w ust. 8 PWK zobowiązane jest przekazać na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§10

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 1. PWK nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane:
  1. działaniem siły wyższej, albo wyłącznie z winy Odbiorcy Usług lub osoby trzeciej, za którą PWK nie ponosi odpowiedzialności,
  2. niezawinioną przez PWK awarią urządzeń i przyłączy na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii,
  3. brakiem lub zanieczyszczeniem wody na ujęciu lokalnym
  4. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,
  5. uszkodzeniem lub skażeniem instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług grożącym niebezpieczeństwem,
  6. planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, po uprzednim powiadomieniu o nich Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez powieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynków) i zapewnieniu dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi beczkowozami lub z innych źródeł
 2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody bądź odbiorze ścieków PWK zobowiązany jest powiadomić Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem prac, a gdyby przerwy lub ograniczenia miały trwać ponad 12 godzin, PWK uprzedzi o tym Odbiorców usług, co najmniej na 5 dni przed terminem prac.
 3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 6 godzin PWK udostępni zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców usług o możliwościach korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.

§11
Standardy obsługi Odbiorców usług , sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 1. PWK jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług Umowy,
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców usług,
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług,
  6. stosowanych taryf opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  7. informacji o jakości wody i jakości ścieków po oczyszczeniu,
  8. wykazu wszelkich cen pobieranych przez PWK za usługi dodatkowe, inne niż zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków, Ustawę i przepisy wykonawcze do niej oraz wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  9. sposobu załatwiania reklamacji.
 2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, PWK udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w innej formie
 3. Jeżeli Strony nie ustaliły w Umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania przez PWK informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i oprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków – udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy usług następuje:
  1. niezwłocznie – na telefoniczne żądanie udzielania informacji o aktualnym stanie i planowanych działaniach związanych z usunięciem awarii,
  2. w ciągu 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
  3. w ciągu 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
  4. w ciągu 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 4. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez PWK Umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 5. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację również udzielana jest w formie pisemnej.
 6. PWK jest zobowiązany rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty wpływu.
 7. PWK jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji PWK powiadamia Odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie
  wypłaty przyznanego upustu.
 10. Zastrzeżenia Odbiorcy usług, co do wysokości należności wskazanej w fakturze będą rozpatrzone przez PWK nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
 11. W przypadkach nie uiszczenia należności za pełne dwa okresy rozliczeniowe ustalone w Umowie następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty PWK przysługuje prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§12
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe, zdroje uliczne, fontanny, punkty podlewania zieleni.

 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Gminy i w eksploatacji PWK są jednostki straży pożarnej oraz ratowniczo-gaśnicze.
 2. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez PWK, w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
 4. PWK obciąża Gminę za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 oraz na cele zdrojów ulicznych, fontann, punktów podlewania zieleni na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.

§13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności zapisy Ustawy.
 2. PWK ma obowiązek bezpłatnie doręczyć egzemplarz niniejszego Regulaminu każdemu Odbiorcy usług, z którym zawarło umowę przed dniem, w którym niniejszy Regulamin zaczął obowiązywać, zaś w przypadku umów zawieranych od momentu rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu – niniejszy Regulamin jest doręczany Odbiorcy usług przez PWK przy zawarciu z nim umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków oraz umowy o przyłączenie do sieci.
 3. PWK doręcza Odbiorcy usług wszelką korespondencję związaną ze świadczeniem usług na wskazany na piśmie: adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer faxu.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Regulamin Świadczonych Usług Suchy Dąb