REGULAMIN


w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

 

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Tczew, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Odbiorca — odbiorca usług, o których mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
 2. Okres obrachunkowy — okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków
 3. Przedsiębiorstwo — przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
 4. Umowa — umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 5. Ustawa — ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 6. Wodomierz- przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 7. Wodomierz dodatkowy — przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody pobranej z własnych ujęć wody,
 8. Wodomierz główny — przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
 9. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

 

ROZDZIAŁ II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w
zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców
warunkujące jego utrzymanie

§3

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecano Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określają zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzjami wójta.

§4

Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,
 2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,
 3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 4. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
 6. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. Utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. Zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej . powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.
 3. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. Nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. Utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
 6. Utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji w przypadku gdy, przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
 7. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 8. Udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
 9. Udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 10. Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
 2. W przypadku gdy odbiorca nie usunie zmrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza Przysługującego Odbiorcy.

 

ROZDZIAŁ III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

A Postanowienia ogólne

§7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§8

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

 

§9

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
 3. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
 4. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci .

§10

 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do urnowy sporządzonego w formie pisemnej
 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zamiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§12

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1. osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
 3. Jeżeli z treści tego dokumentu wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust.
 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o zawarcie umowy.
 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

 

 

§13

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust I zawiera w szczególności:
 3. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz obowiązku ponoszenia przez Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
 5. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 6. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust 1.
 7. W terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§14

Przedsiębiorstwo sporządza projekt urnowy, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązania umów

§15

 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§16

 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

§17

Umowa wygasa w przypadku:

 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
 4. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§18

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

ROZDZIAŁ IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfach (osobnych dla sfery materialnej i osobnych dla sfery nie materialnej)

§20

Długość okresu obrachunkowego określany w umowie wynosi 1 miesiąc.

§21

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
 3. Przedsiębiorstwo dołącza do urnowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§22

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
 2. W przypadku budynku wielolokalowego , w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dlazarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z
 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego. końca okresu obrachunkowego.
 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym w fakturze który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń , co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i urnowy ilości świadczonych usług , ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

§24

 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych , ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ V
Warunki przyłączenia do sieci

§25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

 1. Imię i nazwisko i lub nazwę i wnioskodawcy,
 2. Adres do korespondencji,
 3. W przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
 4. Określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
 5. Określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody.
 6. Wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
 7. Opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia
 8. Wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczenia ścieków.

 

§26

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
 2. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 3. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w 1, względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§27

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, po zatwierdzeniu w Urzędzie Gminy w Tczewie, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwa „ Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku , o którym mowa w § 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej
 3. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 4. określić maksymalna ilość wody dostarczonej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
 5. określić maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
 6. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
 7. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1
 8. Dokument, o którym mowa w ust 1 może określać :
 9. parametry techniczne przyłącza,
 10. miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do
 11. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej – kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§28

 1. ‚Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej — kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego — kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych — kanalizacyjnych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej — kanalizacyjnej”, są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej. w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
 7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności.,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§29

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej ( w tym projektu) i sposobu przeprowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
 2. Spełnienie warunku wskazanego w ust, 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydawało ,Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie.
 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej`”
 4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§30

Przed zawarciem umowy. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

ROZDZIAŁ VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§31

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§32

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo ..Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§33

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§34

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§35

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  2. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  3. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, elementy uzbrojenia),
  2. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  3. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
  4. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

 

ROZDZIAŁ VIII
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

 

§36

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

 1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
 3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 4. planowanych przerw w świadczeniu usług.
 5. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 6. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
 7. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§37

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości. świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty złożenia pisma w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§38

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej:
 3. imienne wskazania pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
 4. numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§39

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winne być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
 2. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat.
 3. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie gminy,
 4. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.
 5. tekst jednolity „ Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 6. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§40

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców, o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 1. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§41

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikły z:
 3. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
 4. działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
 5. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§42

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§43

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie urnowy zawieranej pomiędzy gmina, Przedsiębiorstwem, a jednostką straży pożarnej.

§44

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych, zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§45

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§46

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którym i woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§47

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

ROZDZIAŁ X
Przetwarzanie danych osobowych

§48

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13. ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ecol – Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, ,80-067 Gdańsk
 2. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie:
 3. w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 j.t. z późn. zm.), a także związanych
  z rozpatrywaniem reklamacji Wnioskodawcy,
 4. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym
  w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb
  (w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych Wnioskodawcy),
 5. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt z Wnioskodawcą w celu realizacji wniosku. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, niż realizacja niniejszego wniosku. Zgoda na przetwarzanie adresu
  e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora.
 6. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku i weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy.
 7. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień w Punkcie Obsługi Klienta, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.
 9. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Na podstawie obowiązujących przepisów (w tym RODO) Administrator może przekazać dane osobowe Wnioskodawcy innym podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do realizacji wniosku (m.in. utrzymanie systemów informatycznych, obsługa rachunkowo-księgowa). W takim przypadku Administrator wymaga od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do realizacji usług związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.
 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ecol – Unicon Sp. z o.o. możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@ecol-unicon.com

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§49

Traci moc uchwała Nr XXXVII/555/2005 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tczew.

§50

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.