Ecol – Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 6 stycznia 2022 r. na podstawie Decyzji GD.RZT.070.259.344.D.2020.JM wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 30 listopada 2020 r. ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

4,51 zł/m3

Cena za dostawę wodyzł/m3

10,02 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnejzł/m3

6,48 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:zł/m3

3,78 zł

Opłata abonamentowa